Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Renate Vreriks Bloemschikken

Renate Vreriks Bloemschikcursussen respecteert de privacy van haar klanten. In het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden van betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Art.1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (Hierna ook: “de beheerder”): Renate Vreriks Bloemschikken, gevestigd te Gagelstraat 15, 7532 ZH te Enschede, KvK nummer 08121604.

Art. 2 – De verwerking van persoonsgegevens
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Renate Vreriks Bloemschikken. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
2. Ik verwerk de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
  • Geboortedatum/leeftijd
  • Foto’s (alleen met toestemming op Facebook, website e.d.)

Art. 3 – Doel van de verwerking
Ik verzamel uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  • Het doen van mededelingen via de post of email (WhatsApp)

Art. 4 – Registratie persoonsgegevens

  • Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register

Art. 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@renatevreriks.nl

2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezeten onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen een maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Art. 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hem verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Art. 7 – Commerciële aanbiedingen
1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@renatevreriks.nl.
2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

Art. 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bij de wet is bepaald.

Art. 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Art. 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot Renate Vreriks, info@renatevreriks.nl, 053-4611671

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 25 mei 2018 tot nader order.